Psykologipalveluja netissä, etävuorovaikutuksen erityispiirteet ja kirjoittamalla viestiminen

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ymmärrystä asiakaspalveluiden viemisestä verkkoon, sekä kattaa teoriataustaa auttamiseen liittyvien palveluiden erityispiirteistä, perustuen alan tutkimukseen. Vuorovaikutusta internetin välityksellä ja erityisesti kirjoittamalla viestimistä käsitellään teoriassa, ja havainnollistetaan käytännön esimerkein. Koulutus sisältää opetusta ja harjoitteita kirjoittamalla auttamisen ja tukemisen keinoista. Opetusmuotoina on luennointi, keskustelu ja harjoitukset.

Koulutuksen kohderyhmänä on kaikki verkon kautta auttamis- ja ohjaustyötä tekevät, erityisesti haastavien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa työskentelevät. Koulutus voidaan toteuttaa minimissään kahden tunnin luentona, ja mikäli käytännön harjoituksiin halutaan syventyä ja panostaa, niin esimerkiksi kuuden tunnin koulutuspäivänä.

Koulutus on aiemmin toteutettu TE-toimistojen kehittämispäivillä etäneuvontaa tekeville psykologeille.

 

Psykologista ohjausta virtuaalisesti - kirjoittamalla viestiminen

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa osallistujien ymmärrystä virtuaalisesta vuorovaikutustilasta ja sen erityisvaatimuksista sekä kouluttaa heistä taitavia tekemään asiakastyötä kirjoittamalla. Aiheisiin sisältyy tavoitteiden edistämistä positiivisen vuorovaikutuksen avulla, tietoa etätyöskentelyn haasteista ja mahdollisuuksista. Hyvän työskentelysuhteen muodostamista ja muutoksen aikaansaamista etäohjauksessa käsitellään sekä teoriassa, että harjoitellen omilla asiakkailla. Koulutukseen sisältyy NLP:n oppeja kielenkäytöstä ja teoriaa chat-vuorovaikutuksesta.

Koulutuksen kohderyhmänä on kaikki verkon kautta auttamis- ja ohjaustyötä tekevät, kaikkien alojen työntekijät. Koulutus voidaan toteuttaa minimissään kolmen tunnin luentona ja harjoituksina, ja mikäli käytännön harjoituksiin halutaan syventyä ja panostaa, niin esimerkiksi kuuden tunnin koulutuspäivänä.

Koulutus on aiemmin toteutettu ELY-keskuksen etäohjausta tekeville psykologeille.

 

 

Palautteita

 
“Koulutus oli päivien kohokohta minulle… Sinulla on hyvä positiivinen, eikä liian jäykkä tyyli.” 

-osallistujapalaute

”Minusta koulutuksesi oli erittäin antoisa- sain siitä eniten irti kaikkiin tämän koulutuskokonaisuuden (Psykologista ohjausta virtuaalisesti) psykologiosioita vertaillessa.
Parasta oli vankka käytännön kokemuksesi aiheeseen liittyen ja se, miten osasit valottaa esimerkein eroja kasvokkain tapahtuvan ja kirjoittamalla tapahtuvan vuorovaikutuksen välillä. Käytännönläheiset asiat/vinkit liittyen kirjoittamiseen … olivat erittäin tervetulleita."

-osallistujapalaute

"Hyvä, ettei koulutuksessa juututtu liiaksi teoreettisiin asioihin; niihin viitattiin, mutta sitten mietittiin asiaa taas ihan käytännön työn näkökulmasta.” 

- osallistujapalaute